Hơn 20 tỷ đồng thực hiện công trình nghiên cứu "Quảng Nam toàn chí"

CHÂU NỮ |

(QNO) - Công trình nghiêu cứu biên soạn “Quảng Nam toàn chí” gồm 18 tập nhằm cung cấp nguồn thông tin toàn diện, khách quan và khoa học, đáng tin cậy về Quảng Nam cho mọi tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm kiếm, tham khảo và nghiên cứu.

Đề cương tổng thể công trình nghiên cứu biên soạn “Quảng Nam toàn chí” vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Công trình do Viện Phan Châu Trinh chủ trì biên soạn; nhà văn Nguyên Ngọc làm chủ nhiệm công trình.

Công trình là đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh; thực hiện trong 5 năm với kinh phí hơn 20,3 tỷ đồng.

Theo đề cương, công trình nghiên cứu, sưu tầm, khảo sát, xác minh, phân tích và tổng hợp mọi tư liệu về vùng đất, xã hội và con người Quảng Nam từ khi có con người trên vùng đất này đến nay để biên soạn bộ sách “Quảng Nam toàn chí” nhằm cung cấp nguồn thông tin toàn diện, khách quan và khoa học, đáng tin cậy về Quảng Nam cho mọi tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm kiếm, tham khảo và nghiên cứu.

Bên cạnh đó, nghiên cứu nghiêm túc để làm nổi bật những giá trị cốt lõi, những điểm mạnh và cả những hạn chế của vùng đất và con người xứ Quảng chính xác, toàn diện và cặn kẽ, góp phần cung cấp cho các cấp lãnh đạo trong quyết định những định hướng, chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển của địa phương.

Công trình sẽ góp phần bảo tồn, phát huy có hiệu quả và phát triển bền vững những giá trị về văn hóa xã hội, kinh tế và con người xứ Quảng. Đặc biệt cung cấp cho việc giáo dục lớp trẻ hiểu biết, nâng cao ý thức trách nhiệm với quê hương. Ngoài ra, tạo thêm một bước nghiên cứu cơ bản về Quảng Nam để các công trình sau này có điều kiện kế thừa.

Công trình nghiên cứu biên soạn “Quảng Nam toàn chí” gồm 18 tập với các nội dung về Quảng Nam: địa lý tự nhiên; lịch sử thời tiền sử và Chăm Pa; lịch sử thời trung đại; thời cận đại và hiện đại; địa danh; làng xã và tộc họ; dân tộc và miền núi; tôn giáo và tín ngưỡng tại Quảng Nam; Hội An; nhân vật; văn hóa dân gian; văn nghệ dân gian; văn học nghệ thuật; dân số và sức khỏe; giáo dục; kỹ nghệ và truyền thông; kinh tế; quản lý xã hội; tổng luận.

CHÂU NỮ