Điện Bàn tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch

K.L |

Ông Cao Thanh Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn cho biết, năm 2014 huyện sẽ tăng cường quảng bá, hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2015 như đề án phát triển du lịch huyện giai đoạn 2007 - 2015 đã đề ra. Theo đó, trong năm 2014 huyện sẽ lập quy hoạch cụ thể phát triển du lịch Điện Phương; lập đề án phát triển du lịch cộng đồng Triêm Tây (xã Điện Phương); tổ chức lễ hội văn hóa thể thao du lịch biển; lập đề án quản lý và khai thác các dịch vụ du lịch tại bãi biển Hà My. Đặc biệt, sẽ tổ chức hội thảo về liên kết phát triển du lịch Điện Bàn và hội thảo bảo tồn, phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch; tiếp tục hoàn thiện các điểm tham quan trên địa bàn...

K.L