Duy Xuyên phấn đấu năm 2020 đón nửa triệu du khách

HOÀNG THƠ |

UBND huyện Duy Xuyên vừa ban hành Đề án phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Theo đó, huyện Duy Xuyên phấn đấu đến năm 2020 đón nửa triệu lượt khách du lịch và đến năm 2025 đón 1,5 triệu lượt khách, bình quân mỗi năm lượng khách du lịch tăng 15%. Tương ứng với sự phát triển đó, đến năm 2020 địa phương có 1.500 lao động làm du lịch, năm 2025 là 10.000 lao động; bình quân mỗi năm thu nhập của lao động du lịch tăng 20%. Đến năm 2020 doanh thu từ du lịch đạt 150 tỷ đồng, gấp 3 lần hiện nay.

Để đạt mục tiêu trên, theo đề án, địa phương sẽ huy động nguồn vốn hơn 70 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, công tác quảng bá, đào tạo nhân lực... Đồng thời triển khai đồng bộ các loại hình du lịch; sớm xúc tiến  hình thành Hội Nghề nghiệp thủ công mỹ nghệ, gắn với khôi phục và phát triển một số nghề thủ công mỹ nghệ như: gốm sứ, mây tre lá, tơ tằm, chiếu cói; tập trung phát triển các sản phẩm làng nghề dệt chiếu Trà Nhiêu (Duy Vinh), trồng dâu, nuôi tằm Đông Yên (Duy Trinh), tơ lụa Mã Châu (Nam Phước), gốm sứ La Tháp (Duy Hòa)...

HOÀNG THƠ