Nâng cao chất lượng môi trường du lịch

CHÂU NỮ |

Nhằm phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5970/KH-UBND nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả khu, điểm, cơ sở kinh doanh du lịch có công trình nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách và công trình xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 100% đội ngũ cán bộ, quản lý nhà nước, nhân viên phục vụ tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch được tập huấn nghiệp vụ du lịch; 100% khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, bãi tắm có nội quy, quy định nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn cho du khách.

Theo đó, Quảng Nam sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động về bảo vệ môi trường, chống đeo bám, chèo kéo khách du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng; tờ rơi, tập gấp… nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ các khu, điểm du lịch để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, chất lượng phục vụ khách du lịch; hướng dẫn thực hiện công nhận khu, điểm du lịch theo quy định; tổ chức triển khai công nhận dịch vụ du lịch đạt chuẩn đối với các cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch. Bên cạnh đó, tăng cường hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người dân tại các khu, điểm du lịch; đảm bảo các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; các cơ sở kinh doanh mua sắm niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không bán hàng giả, hàng kém chất lượng...

TAGS