Quảng Nam phấn đấu trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 6.10.2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27.12.2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, mục tiêu sẽ phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Tập trung mở rộng không gian phát triển du lịch về phía nam và phía tây của tỉnh; tạo ra các sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương; tạo liên kết bền vững về du lịch với các tỉnh thành trong khu vực và cả nước.

Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Nam sẽ đón 8 triệu lư­ợt khách du lịch, thu nhập từ du lịch đạt 15,5 nghìn tỷ đồng, giá trị du lịch đạt 10 - 12% trong tổng GRDP toàn tỉnh; đến năm 2025 đón 12 - 14 triệu lư­ợt khách du lịch, thu nhập từ du lịch đạt 26 nghìn tỷ đồng, giá trị du lịch đạt 12 - 14% trong tổng GRDP toàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan cần xác định rõ vai trò, nhiệm vụ và nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa; xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo môi trường du lịch tốt; thực hiện tốt công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; tăng cường mở rộng liên kết, hợp tác du lịch.

Bên cạnh đó cần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển lao động du lịch; tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch…

M.L