Tây Giang: Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch

T.LỘ |

Văn phòng UBND huyện Tây Giang cho biết, UBND tỉnh vừa đồng ý cho phép huyện Tây Giang thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch huyện.

Theo đó, trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch thông tin, quảng bá và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch; đề xuất cơ chế chính sách, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch; triển khai và quản lý các dự án, các công trình xây dựng hạ tầng du lịch được giao trên địa bàn huyện. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch huyện Tây Giang là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND huyện Tây Giang.

T.LỘ