Thành lập Tổ giúp việc Ban Tổ chức "Festival Di sản Quảng Nam"

ĐÔNG PHƯƠNG |

UBND tỉnh vừa quyết định thành lập tổ giúp việc “Festival Di sản Quảng Nam” lần thứ V năm 2013 do ông Hồ Tấn Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Tổ trưởng. Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết trình Ban Tổ chức, UBND tỉnh phê duyệt. Thường xuyên theo dõi tiến độ triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, tổng hợp tình hình báo cáo Ban Tổ chức chỉ đạo, điều hành các hoạt động trong khuôn khổ chương trình festival theo đúng kế hoạch, đạt mục tiêu đề ra.

ĐÔNG PHƯƠNG