5 tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục cấp tiểu học theo chương trình mới

CHÂU NỮ |

Điều kiện tiên quyết của tài liệu; nội dung tài liệu; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá; cấu trúc và hình thức trình bày; ngôn ngữ, thuật ngữ, đó là 5 tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục cấp tiểu học trên địa bàn Quảng Nam theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Theo quy định của UBND tỉnh, điều kiện tiên quyết của tài liệu là nội dung và hình thức tài liệu phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật; không có định kiến xã hội về giới, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, địa vị. Nội dung tài liệu phải bao gồm những vấn đề cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị - xã hội, môi trường của Quảng Nam, phù hợp với mỗi khối lớp cấp tiểu học và đảm bảo tính hệ thống, logic trong cấp học.

Các chủ đề trong tài liệu cần tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng sáng tạo các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm. Tài liệu được thiết kế theo từng chủ đề, đảm bảo sự phù hợp với việc tích hợp dạy học trong hoạt động trải nghiệm và các môn học. Các hoạt động trong mỗi chủ đề được thể hiện theo cấu trúc hợp lý, giúp học sinh hiểu, biết và thực hành.

Tài liệu có tính mở, khuyến khích cách tiếp cận đa dạng, bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đối với nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học. Hình thức trình bày cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; tranh, ảnh, bảng, biểu, đồ thị, bản đồ, hình vẽ, dữ liệu, số liệu bảo đảm rõ ràng, chính xác, cập nhật, phù hợp với nội dung chủ đề.

Ngôn ngữ, thuật ngữ sử dụng trong tài liệu là tiếng Việt được diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi và bảo đảm các quy định về chính tả và ngữ pháp. Thể thức, kỹ thuật trình bày, các chữ viết tắt, các ký hiệu, phiên âm, đơn vị bảo đảm theo quy định hiện hành…