Ban hành khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

NGUYÊN BẢO   |

(QNO) - Bộ GD-ĐT vừa có thông tư ban hành khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Theo đó, khung được chia làm 3 cấp và 6 bậc (từ bậc 1 đến bậc 6, tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong khung tham chiếu chung châu Âu (CEER).

Việc ban hành khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam sẽ làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả ngoại ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và sẽ làm căn cứ xây dựng chương trình, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy, các tài liệu dạy học ngoại ngữ khác và xây dựng tiêu chí trong kiểm tra, thi và đánh giá ở từng cấp học, trình độ đào tạo, bảo đảm sự liên thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Đồng thời, khung sẽ làm căn cứ cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá để người học đạt được yêu cầu của chương trình đào tạo và giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực ngoại ngữ và tự đánh giá năng lực của mình. Ngoài ra, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng chỉ với các quốc gia ứng dụng CEFR.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư mô tả tổng quát và mô tả cụ thể các kỹ năng nghe, nói, đọc viết
Thông tư có hiệu lực từ ngày 16.3.2014.

NGUYÊN BẢO