Ban hành quy định tiếp nhận, bàn giao, đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào

M.Đ |

UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành Quy định tiếp nhận, bàn giao, đào tạo và quản lý lưu học sinh nước CHDCND Lào tại Quảng Nam.

Quy định gồm 5 chương, 18 điều quy định về việc tiếp nhận, bàn giao, đào tạo và quản lý lưu học sinh nước CHDCND Lào (gọi tắt là LHS) học tập tại Quảng Nam, bao gồm: điều kiện, thủ tục tiếp nhận, bàn giao, đào tạo và quản lý LHS; quyền lợi, trách nhiệm của LHS. Quy định áp dụng đối với LHS học tập tại các cơ sở đào tạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh, bao gồm học tiếng Việt Nam, học trung cấp lý luận chính trị, học trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học; học viên thuộc chương trình bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan của tỉnh tham mưu UBND tỉnh trong việc đẩy mạnh hợp tác về giáo dục và đào tạo với các địa phương của Lào có quan hệ hợp tác với tỉnh. Tổ chức làm việc với các địa phương của Lào để kiểm tra, đánh giá công tác bố trí, sử dụng nguồn nhân lực do tỉnh giúp đào tạo; đồng thời khảo sát, tìm hiểu về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương cũng như các ngành, nghề mà các địa phương của Lào cần giúp đào tạo để báo cáo và tham mưu UBND tỉnh.