Cấp học bổng đào tạo công nghệ thông tin cho học sinh, sinh viên nghèo

Đ.Phương - T.Nguyên |

Chương trình học bổng đào tạo công nghệ thông tin cho học sinh, sinh viên nghèo tại Quảng Nam với tổng giá trị viện trợ 210.000USD.

Nguồn kinh phí viện trợ trên đã được UBND tỉnh phê duyệt và giao Hội Khuyến học tỉnh tiếp nhận để cấp 71 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn tỉnh cho các khóa học từ tháng 11.2012 đến tháng 9.2013. Cụ thể, cấp học bổng cho 23 sinh viên của khóa học 2011 - 2013; cấp học bổng cho 28 sinh viên của khóa học 2012 - 2014; cấp học bổng cho 20 sinh viên của khóa học 2013 - 2015.

Đ.Phương - T.Nguyên