Chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục công lập

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thu học phí và chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2015 - 2016.

Cụ thể, trong khi chờ Trung ương có quy định mới về mức thu học phí năm học 2015 - 2016, năm học này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 12.7.2012 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí đối với các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập, Nghị quyết số 163/2010/NQ-HĐND ngày 8.7.2010 của HĐND tỉnh về quy định các mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập. Đồng thời giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện thu, quản lý, sử dụng, quyết toán học phí năm học 2015 - 2016 đúng quy định. Sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ GD-ĐT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD-ĐT của hệ thống giáo dục quốc dân và quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 2.10.2014 chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục và quy định của Chính phủ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. Đối với hoạt động dạy thêm, học thêm, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 26.4.2014 của UBND tỉnh.

Ngoài ra, công văn còn nêu rõ: Sở GD-ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tiếp nhận các khoản đóng góp có tính chất thỏa thuận, tự nguyện của các tổ chức, cá nhân theo nguyên tắc công khai, minh bạch, rõ ràng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, không sử dụng các khoản thu của ban đại diện cha mẹ học sinh để hỗ trợ các hoạt động dạy học, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện thu, chi năm học 2014 – 2015 và triển khai các khoản thu, chi năm học 2015 - 2016; kịp thời chấn chỉnh các khoản thu trái quy định trong nhà trường, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.

BẢO NGUYÊN