Chọn lối đi phù hợp, tạo bước đột phá cho sự nghiệp GD-ĐT

X.PHÚ |

Sáng qua 2.4, Ban Chỉ đạo đổi mới GD-ĐT tỉnh tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín - Trưởng ban. Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo đã thông qua nội dung về quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác của ban, kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW. Theo đó, sẽ có 10 nhiệm vụ chủ yếu của tỉnh nhằm thực hiện Nghị quyết 29, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới GD-ĐT; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD-ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá; đổi mới công tác quản lý, chính sách, cơ chế tài chính…

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín lưu ý, kế hoạch thực hiện của tỉnh bên cạnh việc bám sát những vấn đề, yêu cầu cụ thể theo chủ trương của trung ương, phải chọn cho được lối đi riêng theo điều kiện, tình hình địa phương. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ chọn một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện nhằm tạo ra bước đổi mới mang tính đột phá cho sự nghiệp GD-ĐT. Trong đó tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với vấn đề đổi mới giáo dục; cơ chế quản lý, phân cấp quản lý giáo dục và xã hội hóa đầu tư…

X.PHÚ