Chưa sử dụng 1.655 biên chế giáo dục

T.VY |

Sở GD-ĐT cho biết đã hoàn chỉnh việc tổng rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh đề án sắp xếp lại trường, lớp gắn với bố trí đội ngũ đến năm học 2020 - 2021. Theo đó, chỉ tiêu giao năm 2018 cho toàn ngành là 22.922 biên chế nhưng đến nay mới chỉ sử dụng 21.267 biên chế, còn 1.655 chỉ tiêu chưa sử dụng; trong khi đó cả tỉnh hiện có 23.162 người làm việc trong ngành giáo dục, nhiều hơn 240 người so với chỉ tiêu biên chế được giao.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian tới sẽ tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục cho số chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng.

T.VY