Đảm bảo cơ sở vật chất, trường lớp năm học 2020 – 2021

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3181/UBND-KGVX yêu cầu Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình, đề án, dự án...; tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp học cho năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Công văn nêu rõ, ưu tiên bố trí ngân sách cho giáo dục đảm bảo chi thường xuyên theo đúng quy định; thực hiện công khai về cam kết chất lượng GD-ĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính. UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu; đồng thời, chỉ đạo quán triệt ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22.11.2011 của Bộ GD-ĐT. Đặc biệt, trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện các khoản thu đối với năm học 2019 - 2020 phải đảm bảo nguyên tắc theo quy định của Chính phủ,  HĐND, UBND tỉnh về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập…