Đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu giáo viên các cấp học

T.S |

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 09 về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 -2019. Theo chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại điểm trường, điều chỉnh số học sinh/lớp và quy mô lớp học hợp lý gắn với tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học. Đồng thời tạo điều kiện chuyển đổi mô hình trường mầm non, phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những địa phương có khả năng xã hội hóa cao. Sở GD-ĐT xây dựng, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Đề án “Chính sách, chế độ đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên là người dân tộc thiểu số và trẻ mầm non, học sinh phổ thông là người khuyết tật con của gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021”.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành giáo dục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 7.5.2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc và văn hóa công sở. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản biên chế trong ngành giáo dục, chủ trương của tỉnh về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai các giải pháp bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên các cấp học theo quy định. Đồng thời thực hiện tốt việc đổi mới giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; xây dựng nội dung và tài liệu giáo dục địa phương; hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Về cơ sở vật chất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu ở từng địa phương, từng vùng miền; trên cơ sở đó xây dựng các chương trình, đề án về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến trường lớp học, cảnh quan sư phạm, bàn ghế học sinh, nhà vệ sinh, hệ thống điện, quạt, ánh sáng phục vụ giảng dạy, học tập; tiếp tục ưu tiên những địa phương khó khăn, các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngành cũng cần đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu.

T.S