Đào tạo đại học, cao đẳng cho 21 lưu học sinh Lào

B.LÂM |

UBND tỉnh vừa quyết định tiếp nhận để đào tạo chuyên môn trình độ đại học, cao đẳng cho 21 lưu học sinh của tỉnh Sê Kông và tỉnh Chămpasak (nước CHDCND Lào), trong đó có đào tạo trình độ đại học cho 15 lưu học sinh, còn lại đào tạo trình độ cao đẳng. Số lưu học sinh này đã hoàn thành khóa đào tạo tiếng Việt tại Trường Đại học Quảng Nam. Các lưu học sinh này được bố trí học các ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Ngữ văn, ngôn ngữ Anh, sư phạm Toán, sư phạm Vật lý, công tác xã hội. UBND tỉnh  giao Sở Nội vụ chủ.trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập thủ tục tiếp nhận, bố trí lưu học sinh phù họp với chuyên ngành đào tạo tại Trường Đại học Quảng Nam.

B.LÂM