Đào tạo tiếng Việt cho 63 lưu học sinh Lào

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ký quyết định tiếp nhận và tổ chức đào tạo tiếng Việt cho 63 lưu học sinh tỉnh Sê Kông và tỉnh Champasak, Lào.

Trong đó có 35 lưu học sinh thuộc diện nhận học bổng toàn phần của tỉnh, 3 lưu học sinh nhận học bổng toàn phần của UBND TP.Tam Kỳ, 25 lưu học sinh thuộc diện tự túc kinh phí. Thời gian học 10 tháng, kể từ ngày 9.10.2018 tại Trường Đại học Quảng Nam.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập thủ tục tiếp nhận 63 lưu học sinh theo đề nghị của tỉnh Sê Kông và tỉnh Champasak theo đúng quy định. Trường Đại học Quảng Nam xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo tiếng Việt cho các lưu học sinh Lào.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp lập các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh cho các lưu học sinh Lào, đồng thời quản lý lưu học sinh chặt chẽ; thường xuyên báo cáo tình hình học tập, sinh hoạt của lưu học sinh Lào cho các cơ quan chức năng.

M.L