Đầu tư nhiều trang thiết bị cho Trường Đại học Quảng Nam

BẢO NGUYÊN |

Giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh đầu tư 45 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị cho Trường Đại học Quảng Nam. Số tiền nêu trên được trích từ ngân sách trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 là 44 tỷ đồng; còn lại ngân sách tỉnh. Theo đó, sẽ đầu tư trang thiết bị để trang bị cho các phòng học đa năng, khoa công nghệ thông tin, phòng thí nghiệm Lý – Hóa - Sinh, phòng thí nghiệm nhà nuôi cấy mô, thiết bị phần mềm quản lý đào tạo, thiết bị phòng hội thảo và thiết bị trung tâm học liệu…

BẢO NGUYÊN