Đề thi, bài giải môn Lịch sử THPT quốc gia 2017

 (Theo zing.vn) |

(QNO) - Đề thi và bài giải môn Lịch sử THPT quốc gia 2017 thuộc tổ hợp khoa học xã hội vào sáng 24.6, mã đề 319.

Đáp án:

 1. A2. C 3. B 4. A 5. A 6. C 7. B 8. B 
9. D 10. C 11. C  12. D13. D 14. C 15. B 16. A 
17. D 18. D 19. D 20. C 21. C 22. D 23. C 24. B 
25. A 26. A 27. C 28. A 29. D  30. B 31. C32. A 
33. A 34. D 35. A 36. A 37. B  38. A39. A 40. D 

 (Theo zing.vn)