Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển viên chức giáo viên của TP.Hội An

CHÂU NỮ |

(QNO) - Trên cơ sở đề nghị của UBND TP.Hội An và Sở Nội vụ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1325/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2020 của TP.Hội An tại Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 25.2.2020 của UBND tỉnh.

Theo quyết định điều chỉnh của UBND tỉnh, giáo viên tiểu học giảm 1 chỉ tiêu, từ 30 chỉ tiêu (tại Quyết định 486/QĐ-UBND) xuống còn 29 chỉ tiêu, cụ thể sư phạm tiểu học từ 15 chỉ tiêu xuống 14 chỉ tiêu.

Giáo viên THCS tăng 1 chỉ tiêu, từ 30 chỉ tiêu tăng lên 31 chỉ tiêu. Trong đó, Toán tăng 3 chỉ tiêu, từ 11 chỉ tiêu điều chỉnh thành 14 chỉ tiêu; Văn giảm 1 chỉ tiêu, từ 4 chỉ tiêu điều chỉnh thành 3 chỉ tiêu; Hóa giảm 1 chỉ tiêu, từ 2 chỉ tiêu điều chỉnh thành 1 chỉ tiêu.

Được biết, theo quy định tại Quyết định 486/QĐ-UBND, các trường được tuyển dụng dưới hình thức xét tuyển.

TAGS