Gần 700 triệu đồng cấp bổ sung chi trả học bổng cho HS-SV dân tộc thiểu số và lưu học sinh Lào

ĐĂNG NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Quyết định cấp bổ sung dự toán chi không thường xuyên năm 2015 cho trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và trường Đại học Quảng Nam với số tiền gần 700 triệu đồng để chi trả chế độ học bổng, học phẩm cho học sinh - sinh viên (HS-SV) là người dân tộc thiểu số và lưu học sinh Lào tại các cơ sở đào tạo của tỉnh.

Theo đó, kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2015. Cụ thể, cấp cho trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam số tiền gần 356 triệu đồng (trong đó, chi trả chế độ đối với HS-SV là người dân tộc thiểu số hơn 246 triệu đồng; chế độ đối với lưu sinh viên Lào gần 110 triệu đồng) và cấp cho trường Đại học Quảng Nam với số tiền gần 338 triệu đồng để chi trả chế độ đối với HS-SV là người dân tộc thiểu số.

Cũng theo Quyết định này, UBND tỉnh giao cho trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và trường Đại học Quảng Nam chịu trách nhiệm chi cho các đối tượng đảm bảo đúng chế độ và thanh, quyết toán theo quy định. Đồng thời Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm soát chi, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

ĐĂNG NGUYÊN