Giáo viên nghỉ hưu được hưởng trợ cấp

D.L |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg. Theo đó, nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ được hưởng chế độ trợ cấp.

Mức trợ cấp 1 lần được tính theo công thức: (lương hưu tháng 10.2013 x 10%) x số năm được tính trợ cấp. Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục công lập quy định đã được tính hưởng chế độ hưu trí (nếu không liên tục thì được cộng dồn). Thời gian tính hưởng trợ cấp nếu có tháng lẻ từ 3 - 6 tháng thì tính bằng 1/2 năm, từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính bằng 1 năm. Trường hợp đã từ trần từ ngày 1.1.2012 đến trước ngày 15.10.2013 mà đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được giải quyết thì tính điều chỉnh mức lương hưu đến tháng 10.2013 để làm căn cứ tính trợ cấp. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định, nhưng từ ngày 1.1.2012 trở đi được hưởng lại lương hưu, nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp thì lấy mức lương hưu tháng 10.2013 để làm căn cứ tính trợ cấp.

Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu, hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp gồm: tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp, bản chụp quyết định hưởng chế độ hưu trí. Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được giải quyết, đã chết từ 1.1.2012 trở đi, hồ sơ gồm: tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp, bản chụp quyết định hưởng chế độ hưu trí, bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết.

D.L