Hỗ trợ học sinh khuyết tật, học sinh vùng khó khăn

BẢO LÂM |

Từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, UBND tỉnh đã tiếp nhận và quyết định phân bổ 700.155kg gạo để hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18.7.2016 của Chính phủ. Đây là số gạo hỗ trợ học sinh các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế  -  xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học 2018 - 2019. Cụ thể: Đông Giang: 48.510kg; Nam Giang: 144.960kg; Tây Giang: 84.930kg; Phước Sơn: 66.315kg; Nam Trà My: 212.730kg; Bắc Trà My: 123.240kg; Hiệp Đức: 4.935kg; Đại Lộc: 8.235kg; Núi Thành: 2.325kg; Thăng Bình: 975kg; Nông Sơn: 2.460kg; Tam Kỳ: 105kg; Hội An 60kg.

Theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP, học sinh ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở theo quy định, mỗi học sinh được hỗ trợ 15kg gạo/tháng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

* UBND tỉnh vừa quyết định cấp hơn 47 tỷ đồng cho 18 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 (gồm hỗ trợ tiền ăn và chi phí học tập) theo quy định tại Quyết định số 3978/QĐUBND ngày 28.12.2018 của UBND tỉnh. Một số địa phương được hỗ trợ nhiều trong đợt này là các huyện miền núi như Bắc Trà My (gần 9 tỷ đồng); Đông Giang (hơn 7,8 tỷ đồng); Nam Trà My (hơn 7,1 tỷ đồng); Phước Sơn (hơn 7,6 tỷ đồng)…

BẢO LÂM