Một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018

Q.CHÂU |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018.

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018 theo Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8.8.2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, chú trọng vào một số nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD-ĐT trên địa bàn tỉnh. Trong đó rà soát, quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục; chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan xây dựng, trình Đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đáp ứng yêu cầu tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số trong giai đoạn mới" và Đề án "Phát triển giáo dục miền núi giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025".

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Trong đó rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo chuẩn quy định; xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới vào năm 2018; nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm giỏi; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, các tổ chức đoàn, hội, đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Tiếp tục thực hiện tốt việc thi tuyển viên chức giáo viên các cấp; sắp xếp, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đúng quy định, đúng vị trí việc làm và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12.7.2017 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, từng bước giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở một số địa phương, đơn vị.

Đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông. Theo đó tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, thân thiện; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Đối với giáo dục mầm non: tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đối với giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái với quy định. Đối với giáo dục thường xuyên: chỉ đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh thực hiện tốt công tác giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Ngoài ra, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh tại địa phương. Bố trí đủ số lượng và bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp trong các trường THPT, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh có nhận thức rõ về định hướng nghề nghiệp. Tăng cường các hoạt động hướng nghiệp, đẩy mạnh phân luồng học sinh sau THCS, từng bước nâng cao chất lượng đầu vào ở các trường THPT công lập, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5.12.2011 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương.

Về nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, chỉ thị yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình Tiếng Anh theo Đề án "Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" theo Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30.9.2008 của Thủ tướng Chính phủ; thí điểm dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn Toán và các môn khoa học tự nhiên tại hai trường THPT chuyên, các trường THPT có đủ điều kiện. Bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị dạy học và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông theo hướng đồng bộ, hiện đại; triển khai thực hiện Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020". Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh một cách thiết thực và hiệu quả. Khai thác, sử dụng có hiệu quả kho bài giảng E-learning của ngành phục vụ nhu cầu tự học của học sinh và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy học. Xây dựng phần mềm quản lý giáo dục trong toàn ngành.

Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở GD-ĐT. Theo đó tăng cường tự chủ của các nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục; đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Công khai kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngay từ đầu năm học để các đơn vị chủ động trong việc tham gia.

Hội nhập quốc tế trong GD-ĐT: tiếp tục chỉ đạo các trường THPT chuyên: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Thánh Tông và các cơ sở giáo dục có điều kiện chủ động, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế bằng nhiều hình thức như giao lưu, tạo điều kiện để học sinh tiếp xúc với môi trường đào tạo tại các trường học ở nước ngoài. Tăng cường thu hút hợp tác và đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực GD-ĐT; tiêp cận công nghệ mới về dạy học và quản lý nhà trường.

Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục. Trong đó, tiếp tục thực hiện Đề án "Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên" đã được phê duyệt. Ngành giáo dục, các đơn vị, trường học chủ động tham mưu UBND các cấp có kế hoạch đầu tư nguồn lực, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đánh giá thực trạng và nhu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho từng địa phương, từng vùng miền; xây dựng các chương trình, đề án về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục, trong đó đặc biệt quan tâm đến trường lớp học, cảnh quan sư phạm, bàn ghế học sinh, nhà vệ sinh, hệ thống điện, quạt, ánh sáng phục vụ giảng dạy, học tập, tiếp tục ưu tiên những địa phương khó khăn, các huyện miền núi, vùng dân tộc; đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu.

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục đầu tư phát triển hai trường THPT chuyên, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo; khuyến khích nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tham gia nghiên cứu, đào tạo sau đại học đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác quản lý, chỉ đạo của ngành.

Đối với các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Nội vụ, chỉ thị nêu rõ: Phối hợp với Sở GD-ĐT trong việc giao kế hoạch, cân đối ngân sách và nguồn nhân lực, đảm bảo các điều kiện cần thiết để ngành GD-ĐT, các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018 theo Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8.8.2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; tổ chức thực hiện các chính sách về giáo dục; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giải quyết kịp thời các yêu cầu và đề xuất, kiến nghị của các trường học, cơ sở giáo dục; tăng cường trách nhiệm của các ngành chức năng và UBND xã, phường, thị trấn về đẩy mạnh phát triển sự nghiệp GD-ĐT tại địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

Q.CHÂU