Nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới

T.LỘ |

Trong 3 ngày (từ 31.5 đến 2.6), Chương trình hợp tác cấp vùng về thúc đẩy bình đẳng giới trong tham chính tại các nước Bangladesh, Campuchia, Đông Timor, Philippines và Việt Nam (Pyd) phối hợp với trường Đại học Quảng Nam mở lớp tập huấn nâng cao về giới trong các lĩnh vực cho 26 cán bộ giảng dạy của trường.

Lớp tập huấn đã trang bị kỹ năng cho cán bộ giảng dạy của trường nắm được các vấn đề về giới, bất bình đẳng giới trong một số lĩnh vực cơ bản. Bao gồm: giới trong giáo dục, giới trong văn hóa xã hội, giới và truyền thông; về khung pháp lý về bình đẳng giới, công ước quốc tế về xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử với phụ nữ và các luật pháp có liên quan bình đẳng giới ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, giúp cho cán bộ giảng dạy thiết kế soạn giáo án về giới để lồng ghép trong các môn học chính khóa cho sinh viên của trường.

T.LỘ