Ngày 12.8, học sinh tựu trường

B.NGUYÊN |

Hôm qua 23.7, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học sinh tiểu học, THCS, THPT tựu trường ngày 12.8; ngành học mầm non, giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS, bổ túc THPT) tựu trường ngày 26.8. Cấp mầm non và các cấp học phổ thông khai giảng ngày 5.9, giáo dục thường xuyên khai giảng ngày 8.9. Thời gian thực học của cấp mầm non, tiểu học ít nhất là 35 tuần; cấp THCS, THPT 37 tuần và giáo dục thường xuyên 32 tuần. Ngày kết thúc học kỳ II đối với giáo dục phổ thông là 24.5.2014. Cũng theo kế hoạch, giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên được nghỉ hè 2 tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học do tình hình cụ thể của địa phương).

B.NGUYÊN