Nội dung tài liệu giáo dục địa phương phải phù hợp với thực tiễn Quảng Nam

CHÂU NỮ |

(QNO) - Bộ tiêu chí thẩm định chương trình, tài liệu giáo dục địa phương (GDĐP) bậc trung học trên địa bàn Quảng Nam theo chương trình giáo dục phổ thông với 6 tiêu chí thẩm định chương trình, 13 tiêu chí thẩm định tài liệu vừa được UBND tỉnh ban hành.

Về thẩm định chương trình, UBND tỉnh quy định nội dung chương trình phù hợp với quy định của pháp luật; không có định kiến xã hội về giới, sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, địa vị.

Mục tiêu của chương trình môn học cụ thể hóa được mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với đặc thù môn học. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học phản ánh được yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh ở mỗi cấp học.

Nội dung giáo dục bắt buộc, kế hoạch dạy học được quy định cho từng cấp học, định hướng cho từng lớp đáp ứng mục tiêu chương trình môn học.

Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, cách thức đánh giá kiến thức, kỹ năng và năng lực học sinh, phương tiện dạy học được định hướng, giải thích, hướng dẫn, minh họa.

Các thuật ngữ chính được giải thích; thể thức, kỹ thuật trình bày bảo đảm quy định hiện hành.

Về tiêu chí thẩm định tài liệu, theo quy định, nội dung và hình thức tài liệu không trái với quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về xuất bản phẩm; không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội.

Nội dung tài liệu thể hiện đúng và đủ nội dung của chương trình môn học hoặc hoạt động giáo dục; bảo đảm tính cơ bản, khoa học; thiết thực, phù hợp với thực tiễn Quảng Nam.

Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh đảm bảo tính xác, khách quan, nhất quán và phù hợp với trình độ học sinh. Các thành tựu khoa học mới liên quan đến chương trình GDĐP, hoạt động giáo dục được cập nhật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phù hợp mục tiêu của chương trình GDĐP, hoạt động giáo dục.

Những nội dung giáo dục về chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lý.

Các bài học trong tài liệu tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng sáng tạo trong phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm; thể hiện đúng đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh và yêu cầu về đánh giá kết quả giáo dục được quy định trong chương trình GDĐP, hoạt động giáo dục.

Cấu trúc tài liệu có đủ các thành phần cơ bản: phần, chương hoặc chủ đề; bài học; giải thích thuật ngữ; mục lục. Cấu trúc bài học bao gồm các thành phần cơ bản: mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng.

Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu là tiếng Việt, bảo đảm các quy định về chính tả và ngữ pháp, các chữ viết tắt, các ký hiệu, phiên âm, đơn vị đo theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Hình thức trình bày tài liệu cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ. Tranh ảnh, bảng biểu, đồ thị, hình vẽ trong tài liệu rõ ràng, chính xác, cập nhật, có tính thẩm mỹ, phù hợp với nội dung bài học, lứa tuổi học sinh và chỉ rõ nguồn trích dẫn.

TAGS