Sách giáo khoa phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

CHÂU NỮ |

Đó là một trong những tiêu chí chính lựa chọn sách giáo khoa (SGK) phù hợp với cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn Quảng Nam vừa được UBND tỉnh ban hành.

Cụ thể, nội dung SGK phải đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và đảm bảo tính linh hoạt. Cạnh đó, phải phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục tiểu học. Đó là phải phù hợp với việc học của học sinh như được trình bày hấp dẫn; nội dung mỗi bài học trong SGK được thể hiện, trình bày sinh động.

Đồng thời phải phù hợp với cơ sở vật chất và việc lập kế hoạch dạy học tại cơ sở giáo dục tiểu học, cụ thể là cấu trúc SGK có tính linh hoạt, thuận lợi để tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá. Nội dung SGK đảm bảo triển khai tốt, phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại cơ sở giáo dục tiểu học.

Ngoài ra, SGK phải thuận tiện, hiệu quả đối với giáo viên, như cách thiết kế bài học/chủ đề trong SGK phải hỗ trợ, tạo điều kiện để giáo viên dễ dạy, dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực. SGK phải có nhiều nội dung, chủ đề kiến thức phong phú. Nội dung SGK đảm bảo mục tiêu phân hóa, nhiều hình thức và phương pháp đánh giá; nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho SGK đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác…