Sở GD-ĐT sẽ giảm 2 phòng và 4 biên chế đến năm 2021

T.VY |

Sở GD-ĐT cho biết, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, sở đang xây dựng đề án vị trí việc làm của đơn vị. Theo đó, lộ trình đến năm 2021 cơ cấu lại một số phòng, ban theo hướng sáp nhập các phòng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, từ 10 phòng giảm xuống còn 8 phòng. Đồng thời xác định lại một số vị trí việc làm thật sự cần thiết để từ 53 biên chế hiện nay giảm còn 49 biên chế. Theo Quyết định số 30 của UBND tỉnh, sở được tổ chức 10 phòng, ban, bao gồm văn phòng, thanh tra, phòng kế hoạch - tài chính, phòng tổ chức cán bộ, phòng giáo dục mầm non, phòng giáo dục tiểu học, phòng giáo dục trung học, phòng công tác học sinh sinh viên - pháp chế, phòng giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp, phòng khảo thí - kiểm định chất lượng giáo dục và hàng năm được giao 53 biên chế.

T.VY