Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn cho trẻ tại cơ sở mầm non

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc cấp phép thành lập, cấp phép hoạt động; kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Chú trọng công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho trẻ gắn với vai trò, trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục.

Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo đang hoạt động nhưng chưa được cấp phép, nhanh chóng hướng dẫn, hỗ trợ chủ nhóm, lớp hoàn thiện các điều kiện trình cấp có thẩm quyền để cấp phép. Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo vi phạm quy định, không đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đã được cấp phép hoạt động, cơ sở chưa được cấp phép trên địa bàn để phụ huynh lựa chọn trường, lớp, đảm bảo điều kiện chăm sóc giáo dục cho con em mình.

Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng dân cư, các tổ chức đoàn thể, cá nhân tại địa phương về việc phát hiện các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập hoạt động trái quy định, không đảm bảo an toàn cho trẻ, đề nghị với chính quyền địa phương xử lý theo quy định.

Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tình yêu thương trẻ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

M.L