Tạo điều kiện cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường

LINH CHI |

Ngày 20.9, UBND tỉnh có công văn yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp với UBND các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Quế Sơn, Tiên Phước, Núi Thành, Đại Lộc, Thăng Bình có các phương án tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường, không để xảy ra tình trạng bỏ học giữa chừng. Nội dung công văn nêu rõ: Do thay đổi về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 3.11.2016 của Thủ tướng Chính phủ) và danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28.4.2017 của Thủ tướng Chính phủ, thay thế các quyết định liên quan trước đó) nên một số thôn trên địa bàn các huyện không còn thuộc khu vực xã, thôn đặc biệt khó khăn. Điều đó có nghĩa học sinh ở các thôn này không được hưởng chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện phối hợp, rà soát học sinh thuộc diện nêu trên, gửi Sở GD-ĐT tổng hợp báo cáo đề xuất với UBND tỉnh; chủ động hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm phục vụ học tập từ nguồn ngân sách địa phương để tạo điều kiện cho học sinh các vùng trên tiếp tục đến trường, không để xảy ra tình trạng bỏ học giữa chừng do không hưởng chính sách hỗ trợ; trường hợp quá khó khăn, báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ một phần.

LINH CHI