Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới GD-ĐT Quảng Nam

LÂM NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh do ông Nguyễn Chín - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT làm Phó trưởng ban thường trực và 13 thành viên khác.

Ban Chỉ đạo đổi mới GD-ĐT tỉnh giúp UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đặc biệt là trong việc chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực đầu tư để đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh về các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách, giải pháp có tính chất liên ngành để huy động nguồn lực của toàn xã hội thực hiện đổi mới GD-ĐT. Bên cạnh đó, giúp UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án quan trọng có tính liên ngành để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả GD-ĐT, dạy nghề.

LÂM NGUYÊN