Tiếp nhận để đào tạo chuyên môn cho 23 lưu học sinh Lào

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định tiếp nhận 23 lưu học sinh của 2 tỉnh Sê Kông và Chămpasak (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) để đào tạo chuyên môn trình độ đại học, cao đẳng. Trong đó, 22 lưu học sinh học tại Trường Đại học Quảng Nam, 1 học sinh học tại Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam.

Số học sinh nêu trên được hưởng chế độ, chính sách đối với các lưu học sinh Lào thực hiện theo quy định hiện hành. Trong đó, có 17 lưu học sinh được Quảng Nam hỗ trợ học bổng toàn phần (100%), còn lại được hỗ trợ học bổng bán phần (50%).

BẢO NGUYÊN