Tiếp nhận và đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào

PHÚC LÂM |

Hôm qua 21.10, UBND tỉnh tiếp nhận và tổ chức đào tạo tiếng Việt (thời gian học 10 tháng) cho 28 lưu học sinh tỉnh Sê Kông và 20 lưu học sinh tỉnh Chămpasak (Lào) tại Trường Đại học Quảng Nam.

UBND tỉnh giao  Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập thủ tục tiếp nhận 48 lưu học sinh theo đề nghị của hai tỉnh Sê Kông và Chămpasak theo quy định. Đồng thời Trường Đại học Quảng Nam xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo tiếng Việt cho 48 lưu học sinh Lào theo đúng quy định, bố trí nơi ở và cung cấp đầy đủ vật dụng sinh hoạt cho 48 lưu học sinh và phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan có liên quan, địa phương quản lý chặt chẽ, thường xuyên báo cáo tình hình học tập, sinh hoạt của lưu học sinh Lào cho các cơ quan chức năng.

PHÚC LÂM