Cấp 6 tỷ đồng làm đường vào làng Khe Chữ

HOÀI AN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định cấp cho UBND huyện Nam Trà My 6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ tại Quyết định số 1926/QĐ-TTg ngày 30.11.2017 của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 chuyển sang 2018, để hỗ trợ thực hiện dự án đường giao thông nối trung tâm xã Trà Vân vào làng Khe Chữ. Đồng thời thu hồi kinh phí ngân sách tỉnh đã tạm ứng thực hiện dự án tại Quyết định 4205/QĐ-UBND ngày 30.11.2017 của UBND tỉnh.

UBND huyện Nam Trà My chịu trách nhiệm quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh theo quy định. Thực hiện quyết toán kinh phí và tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí gửi Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp, quyết toán từ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để khắc phục thiệt hại do thiên tai.

UBND tỉnh giao các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, NN&PTNT theo dõi, hướng dẫn, giám sát địa phương nhằm thực hiện và thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh theo quy định.

HOÀI AN