Còn nhiều công trình có tỷ lệ giải ngân thấp

HÀN GIANG |

Trong 9 tháng qua, Bắc Trà My thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 15 dự án, trong đó có 2 dự án chuyển tiếp năm 2017 và 13 dự án triển khai thực hiện trong năm 2018. Đến nay, 5 dự án đã bàn giao mặt bằng, 3 dự án đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, 3 dự án đang lập phương án và 4 dự án mới có chủ trương triển khai thực hiện. Đồng thời giải quyết 510 trường hợp liên quan đất đai với tổng diện tích 1.216.766,1m2 và thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai theo nhu cầu cho 784 trường hợp với diện tích 7.522.485,42m2 đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất trồng rừng sản xuất. Địa phương cũng cho biết, tính đến 15.9, tỷ lệ giải ngân chung các nguồn vốn đạt hơn 65%. Tuy nhiên, số công trình chuyển tiếp năm 2017 vẫn còn nợ tạm ứng chưa thanh toán dứt điểm, số danh mục công trình có tỷ lệ giải ngân 0% và tỷ lệ giải ngân thấp dưới 10% vẫn còn nhiều, một số công trình chậm quyết toán hơn 12 tháng chưa có sự chuyển biến tích cực.

HÀN GIANG