Đặt tên 27 tuyến đường tại Đại Lộc, Quế Sơn và Phước Sơn

TRIÊU NHAN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1882/QĐ-UBND về đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc), thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn) và thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn). 

Tại thị trấn Ái Nghĩa có 13 tuyến đường vinh dự mang tên của 13 danh nhân văn hóa, lịch sử. Trong số 5 tuyến đường mang tên danh nhân văn hóa, lịch sử tại Phước Sơn, có 4 tuyến đường mới đặt tên và 1 tuyến đường được đổi tên lần này. Trong số 9 tuyến đường tại thị trấn Đông Phú, có 7 tuyến đường mang tên danh nhân văn hóa, lịch sử và 2 tuyến đường mang tên địa danh, sự kiện. 

UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL kiểm tra, đôn đốc việc đặt tên đường tại các địa phương theo đúng quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP và Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT của Bộ VH-TT năm 2006, nay là Bộ VH-TT&DL. Các địa phương nói trên tổ chức công bố quyết định đến đông đảo nhân dân và thực hiện tốt công tác chỉ đạo gắn biển, đặt tên đường đảm bảo mỹ quan, đánh số các kiệt ngõ, số nhà theo đúng quy định.

TRIÊU NHAN