Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, hội, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nghiệm thu, thanh toán vốn đã bố trí theo quy định. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm quy định công khai, minh bạch trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực về nhân lực, trang thiết bị, tài chính và kinh nghiệm để triển khai thực hiện đúng tiến độ. Phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2018 đảm bảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tập trung giải ngân kế hoạch vốn các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý và tháo gỡ kịp thời các tồn tại, vướng mắc cho các đơn vị trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật trong xử lý công việc. Từng cơ quan, đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc chậm trễ khi xử lý các thủ tục của từng dự án dẫn đến chậm triển khai thực hiện, giải ngân không hết kế hoạch vốn. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc có biểu hiện gây khó khăn, năng lực yếu kém trong thực thi nhiệm vụ liên quan đến công tác đầu tư xây dựng.

M.L