Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ngân sách cho các công trình, dự án

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2530/QĐ-UBND điều chỉnh giảm, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020, kế hoạch vốn năm 2020 nguồn ngân sách của tỉnh cho các công trình, dự án.

Theo đó, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ngân sách của tỉnh đối với các dự án hơn 18,6 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 hơn 13,6 tỷ đồng và kế hoạch vốn năm 2020 là 5 tỷ đồng.

Bổ sung kế hoạch vốn ngân sách tỉnh của các dự án với tổng số tiền hơn 18,6 tỷ đồng, từ nguồn vốn điều chỉnh giảm để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành của các dự án đã được phê duyệt quyết toán và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư đôn đốc thực hiện nhanh, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2020 và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.