Định hướng lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030

T.S |

Sáng 18.5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp bàn nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Theo báo cáo trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tại cuộc họp, về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt (theo Quyết định 553/QĐ-TTg ngày 15.5.2018), đây là căn cứ quan trọng để tỉnh chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm, và là công cụ để quản lý và chỉ đạo điều hành của tỉnh.

Cạnh đó, về việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước đã đánh giá được kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, kết quả sử dụng, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất,...

Yêu cầu về nội dung lập quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cấp huyện trên địa bàn tỉnh tập trung phối hợp thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, bám sát các báo cáo chính trị của tỉnh và trung ương. Đánh giá cho được tác động của hội nhập kinh tế và tình hình dịch bệnh hiện nay. Đơn vị tư vấn cần tiếp thu chọn lọc các ý kiến tại cuộc họp để tạo nên một bức tranh quy hoạch phát triển tổng thể của tỉnh.

TAGS