Giải thể Quỹ bảo trì đường bộ Quảng Nam

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND giải thể Quỹ bảo trì đường bộ Quảng Nam. Việc giải thể nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13.1.2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ.

Theo đó, chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 30.1.2019 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Quỹ bảo trì đường bộ Quảng Nam; Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 10.1.2014 của UBND tỉnh quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ và Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 17.10.2016 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về nguyên tắc, mức và tiêu chí phân bổ kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ Quảng Nam.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tài sản có liên quan từ Quỹ bảo trì đường bộ Quảng Nam để quản lý, lưu trữ theo quy định. Đồng thời chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ Quảng Nam theo quy định.

TAGS