Hơn 190 tỷ đồng thực hiện 9 dự án giao thông

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định giao UBND 9 huyện: Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn làm chủ đầu tư các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi, theo danh mục, quy mô, mức vốn đã được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29.11.2019. Tổng mức đầu tư các dự án hơn 190 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 120 tỷ đồng.

Đó là các dự án: đường từ H'Juh đi thôn Atu I về thôn Ch'nốc (UBND huyện Tây Giang làm chủ đầu tư), tổng vốn 16,5 tỷ đồng; đường vào khu nguyên liệu xã Tà Bhing (Nam Giang): 36,3 tỷ đồng; đường vào khu sản xuất thôn A Dinh (Đông Giang): gần 15 tỷ đồng; đường vào khu dược liệu xã Trà Giáp (Bắc Trà My): 20 tỷ đồng.

Đường vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn (Nam Trà My): gần 19 tỷ đồng; đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu (Tiên Phước): 20 tỷ đồng; đường vào khu sản xuất Na Sơn - Đông Bình (Hiệp Đức): 35 tỷ đồng; đường từ ĐH7.NS đi Hóc Xoài - Hố Sến (Nông Sơn): 14 tỷ đồng; đường vào vùng dược liệu xã Phước Thành (Phước Sơn): 14,5 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện chịu trách nhiệm tổ chức khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; đồng thời hoàn chỉnh đề án phát triển vùng nguyên liệu (hoặc vùng sản xuất) gửi các sở, ngành liên quan thẩm định nguồn vốn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Trên cơ sở đó, lập hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng công trình, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và quy định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện.

TAGS