Khẩn trương quyết toán dứt điểm các dự án hoàn thành còn tồn đọng

Q.CHÂU |

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương cấp huyện khẩn trương quyết toán dứt điểm các dự án hoàn thành còn tồn đọng.

Về quyết toán các dự án/hạng mục công trình hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn từ năm 2005 đến hết năm 2014: thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán dứt điểm các dự án/hạng mục công trình tồn đọng qua rà soát phải hoàn thành trước ngày 31.12.2017. Về xử lý quyết toán các dự án chậm quyết toán năm 2016 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2087/UBND-KTTH ngày 3.5.2017: UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh, nộp hồ sơ quyết toán cho cơ quan thẩm tra, phê duyệt; cơ quan thẩm tra quyết toán (đối với hồ sơ đã nhận) tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu 22 dự án/hạng mục công trình còn tồn đọng phải được thẩm tra, phê duyệt quyết toán dứt điểm trước ngày 31.12.2017.

Về xử lý quyết toán các dự án chậm quyết toán phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2017: thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán dứt điểm 48 dự án/hạng mục công trình còn lại phải hoàn thành dứt điểm trước ngày 31.12.2017. Ngoài ra, đối với một số dự án có tổng mức đầu tư lớn (nhóm B trở lên), dự án nhóm C đang thi công dở dang hoặc mới hoàn thành một số hạng mục chính: UBND tỉnh yêu cầu nộp hồ sơ quyết toán cho Sở Tài chính thẩm tra theo đúng thời gian quy định.

Q.CHÂU