Khôi phục, cải tạo hơn 24km đường địa phương trong năm 2019

CHÂU NỮ |

(QNO) - Năm 2019, Quảng Nam sẽ khôi phục, cải tạo 24,13km đường ở các địa phương: Tam Kỳ, Núi Thành, Tiên Phước, Bắc Trà My với tổng kinh phí hơn 98 tỷ đồng.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3882/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện năm thứ hai hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh.

Danh mục các công trình khôi phục, cải tạo năm 2019 bao gồm: ĐT.613B (Núi Thành); ĐH3.BT (Bắc Trà My); ĐX3.TK (Tam Kỳ); ĐH6.TP (Tiên Phước) với tổng chiều dài 24,13km.

Tổng mức đầu tư dự kiến thực hiện năm 2019 là 98,66 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới 83,64 tỷ đồng; vốn đối ứng của tỉnh 15,02 tỷ đồng.

Theo kế hoạch bảo trì thường xuyên của UBND tỉnh, năm 2018 thực hiện bảo trì 2.539km với 40 tỷ đồng, năm 2019 bảo trì 3.284km với 47 tỷ đồng, năm 2020 bảo trì 3.580km với 52 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam làm chủ đầu tư các công trình nêu trên, có nhiệm vụ lập hồ sơ, thủ tục và quản lý, thực hiện dự án theo đúng quy định.

CHÂU NỮ