Kiểm định các cầu trên hệ thống tỉnh lộ

CÔNG TÚ |

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình kiểm định các cầu trên hệ thống đường tỉnh lộ (ĐT) để lắp đặt lại biển báo tải trọng theo Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 7.9.2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo quyết định phê duyệt, các gói thầu sẽ bao gồm việc lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự toán gói thầu kiểm định; giám sát công tác kiểm định; kiểm toán công trình; kiểm định, thử tải các cầu trên hệ thống ĐT. Tổng cộng giá trị thực hiện gần 4,344 tỷ đồng; trong đó gói thầu kiểm định, thử tải các cầu trên hệ thống ĐT chiếm đến hơn 4,214 tỷ đồng và có thời gian thực hiện 16 tháng. Nguồn vốn triển khai được trích từ Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh. UBND tỉnh giao cho Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; Sở Kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo quyết định này.

CÔNG TÚ