Lập quy hoạch chi tiết khu thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng An Bàng

T.LÂM |

UBND tỉnh vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết (1/500) khu thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng An Bàng (giai đoạn 1) tại phường Cẩm An (TP.Hội An) trên diện tích khoảng 46,3ha. UBND tỉnh yêu cầu các chỉ tiêu quản lý quy hoạch phải đảm bảo theo hồ sơ quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị An Bàng và quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến TP.Hội An đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Ngoài ra, phải thực hiện các yêu cầu về nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29.6.2016 của Bộ Xây dựng. Trong đó lưu ý các nội dung: tổ chức lấy ý kiến về đồ án quy hoạch theo quy định; xác định rõ ranh giới, quy mô lập quy hoạch theo quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị An Bàng, quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến TP.Hội An đã được UBND tỉnh phê duyệt và các dự án lân cận; cơ cấu các khu chức năng theo đúng Quyết định chủ trương đầu tư số 442/QĐ-UBND ngày 15.2.2019 của UBND tỉnh...

TAGS