Lựa chọn nhà đầu tư dự án Trung tâm Đào tạo lái ô tô huyện Quế Sơn

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục dự án xã hội hóa công bố lựa chọn nhà đầu tư dự án Trung tâm Đào tạo lái ô tô huyện Quế Sơn.

Trung tâm có diện tích 4,41ha, thuộc địa bàn xã Quế Mỹ với tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng; trong đó sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án 15 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 3 tỷ đồng. Hiện trạng khu đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự án thực hiện từ năm 2021 - 2023; hoạt động dự kiến 50 năm. 

Trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư vừa thông báo mời các nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Trung tâm Đào tạo lái ô tô huyện Quế Sơn. Yêu cầu cơ bản là tuân thủ quy hoạch xây dựng được duyệt; tuân thủ quy định đối với các dự án thuộc đối tượng xã hội hóa; đáp ứng về loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa. Vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp 3,6 tỷ đồng. Đồng thời yêu cầu nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện phải có kinh nghiệm tham gia ít nhất 1 dự án với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính.

TAGS