Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng và chất lượng đô thị

BẢO LÂM |

(QNO) - Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 38-KL/TU ngày 19.7.2016 của Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ tư, khóa XXI về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Kế hoạch nêu cụ thể nội dung về nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng, trong đó có quy trình, thủ tục thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt phù hợp điều kiện quản lý đô thị của tỉnh; đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu xây dựng và lập quy hoạch; vai trò phản biện của cộng đồng dân cư và các tổ chức, hội nghề nghiệp thông qua hoạt động của hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng của tỉnh.

Bên cạnh đó, hoàn thiện cấu trúc khung phát triển đô thị, liên kết đô thị - nông thôn. Cụ thể là rà soát quy hoạch vùng tỉnh, điều chỉnh phù hợp với quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; triển khai quy hoạch vùng liên huyện Núi Thành - Tam Kỳ - Phú Ninh, Hội An - Điện Bàn - Đại Lộc, Quế Sơn - Duy Xuyên - Thăng Bình và quy hoạch các trục kinh tế đô thị, các hành lang phát triển nhằm phát huy hiệu quả hiện trạng hạ tầng mối liên kết có tác động nội và ngoại vùng; rà soát quy hoạch, đánh giá kết quả thực hiện theo quy hoạch đối với các khu vực đặc thù (Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, Khu kinh tế mở Chu Lai).

Theo kế hoạch, phải thực hiện mục tiêu cụ thể về nâng cấp đô thị giai đoạn 2016-2020 như hoàn chỉnh pháp lý công nhận các thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; xây dựng Nam Phước, Ái Nghĩa, Hà Lam, Thạnh Mỹ, Khâm Đức đạt tiêu chí đô thị loại IV; lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền công nhận đô thị Hội An đạt tiêu chí đô thị loại II; Núi Thành đạt tiêu chí đô thị phù hợp (loại III hoặc loại IV) làm cơ sở hình thành cấp hành chính là thị xã; Tơ Viêng (Tây Giang), Tắk Pỏ (Nam Trà My), Trung Phước (Nông Sơn) đạt tiêu chí đô thị loại V và hình thành cấp hành chính là thị trấn; Bình Minh (Thăng Bình), Duy Hải - Duy Nghĩa (Duy Xuyên) đạt tiêu chí đô thị loại V; hình thành mới các đô thị loại V tại các khu vực có điều kiện phát triển. Kế hoạch cũng có nội dung, công tác kiểm soát đầu tư phát triển đô thị đạt hiệu quả; phát triển khu vực động lực của tỉnh; thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai kế hoạch hành động nêu trên; tham mưu UBND tỉnh cập nhật, điều chỉnh nội dung phát sinh trong kế hoạch phù hợp với thực tế phát triển kinh tế xã hội…

BẢO LÂM