Phân bổ kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ phải đảm bảo minh bạch, công bằng

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa ban hành quy định về nguyên tắc, mức và tiêu chí phân bổ kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ (BTĐB) tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc phân bổ kinh phí của Quỹ BTĐB phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, hợp lý và đảm bảo đúng quy định của pháp luật; kinh phí BTĐB được quản lý, sử dụng đúng nội dung, mục đích, yêu cầu và hiệu quả. Ngoài nguồn kinh phí Quỹ BTĐB tỉnh phân bổ, các địa phương tự cân đối nguồn kinh phí để thực hiện công tác BTĐB do địa phương quản lý. Quỹ BTĐB được phân bổ cho đơn vị quản lý đường ĐT (Sở Giao thông vận tải); các đơn vị quản lý đường ĐH (UBND các huyện, thành phố). Theo phân cấp quản lý, UBND huyện, thành phố phân bổ nguồn kinh phí BTĐB cho các đơn vị quản lý đường ĐX (UBND các xã, phường, thị trấn). Căn cứ kế hoạch kinh phí hằng năm của quỹ, hội đồng quản lý quỹ xem xét quyết định phân bổ 90% kế hoạch kinh phí để chi các danh mục, nội dung ngay từ đầu năm và bố trí dự phòng 10% chờ phân bổ sau. Toàn bộ kinh phí bảo trì hệ thống đường ĐT được phân bổ sử dụng tối đa không quá 30% cho công tác bảo dưỡng thường xuyên, còn lại tối thiểu 70% thực hiện công tác sửa chữa định kỳ. Việc phân bổ kinh phí BTĐB cho đường ĐH, ĐX, giao thông nông thôn phải đảm bảo các tiêu chí về quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật; tình trạng đường sá của các địa phương; điều kiện tự nhiên - xã hội; điều kiện phát triển kinh tế; khả năng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn.

PHÚC LÂM